Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ

Điều khoản sử dụng

1.1. Chào mừng bạn đến với K&T Express. Trước khi sử dụng hoặc tạo tài khoản (“Tài Khoản”), bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN K&T Express. Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm:

a. Website: kntexpress.com

b. Các dịch vụ được cung cấp bởi Website kntexpress.com và phần mềm dành cho khách hàng của K&T Express có sẵn trên Website kntexpress.com.

c. Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Website kntexpress.com hoặc các dịch vụ liên quan đến website kntexpress.com (“Nội Dung”).

Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi
điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi K&T Express.

 

1.2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ trực tuyến kết nối Khách Hàng với K&T Express nhằm mang đến lợi ích giữa người gửi (“Người Gửi”) và người nhận (“Người Nhận”) (gọi chung là "Bạn", “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). K&T Express sẽ là bên quản lý tình trạng hàng hóa giữa Người Gửi và Người Nhận, đồng thời quản lý vấn đề chuyển phát.

 

1.3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Website kntexpress.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

 

1.4. K&T Express bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website kntexpress.com hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật.

K&T Express không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. K&T Express có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Website kntexpress.com hoặc Dịch Vụ của K&T Express mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

 

1.5. K&T Express bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Website kntexpress.com hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào. Bằng việc sử dụng dịch vụ tại Website kntexpress.com, bạn đã chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Website kntexpress.com.

Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này.

Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng các dịch vụ của Website kntexpress.com mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.