Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ

2000 - 2009

Trần Khắc Ân
Giám đốc
Không có
Phó giám đốc
2009 - 2016
Trần Khắc Ân
Giám đốc
Lê Minh Tuấn
Phó giám đốc
2016 - 2018
Không có
Giám đốc
Nguyễn Thành Cương
Phó giám đốc
Lê Minh Tuấn
PGĐ phụ trách Lê Minh Tuấn

2018 - 2023

Nguyễn Thành Cương
Giám đốc
Phan Việt Cương
Phó giám đốc
2023 đến nay
Nguyễn Thành Cương
Giám đốc
Phan Phước Thắng
Phó giám đốc