Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ

Tăng thời gian bảo quản, đảm bảo chỉ tiêu vi sinh.